Duurzaam Wijster

Duurzaam WijsterDownloads

Winnares Duurzaamheidsquiz "De Weidemarkt 2016 thema duurzaam"

Winnares Duurzaamheidsquiz

Waarom deze actviteiten gericht op een Duurzaam Wijster?

Dorpshuis de Weidehoek en Sportpark De Meer hebben meegedaan met het project Onbeparkt Holdbaar II. Een project van het Dorpenoverleg en de gemeente Midden-Drenthe gericht op het terugdringen van het energielasten en daarmee het verbeteren van de ex ploitatiemogelijkheden van de dorpshuizen in Midden-Drenthe. Sportpark De Meer was een bijzondere eend in deze bijt maar mocht deelnemen vanwege het zelfbeheer door de Stiching Sportvoorzieningen Wijster.

Na een uitgebreide energiescan heeft dit geresulteerd in adviezen over de toepassing van diverse mogelijke energiebesparende maatregelen. Uiteindelijk heeft de Weidehoek ook een financiële bijdrage gekregen voor de toepassing van ledverlichting. Als tegenpresta!e voor deelname aan het project gold de verplich!ng om een zogenaamde duurzaamheidsdag te organiseren waarbij het streven naar een meer duurzame samenleving onder de aandacht van de gehele dorpssamenleving gebracht diende te worden. Met het organiseren van deze activiteiten wordt hieraan voldaan. Maar we willen graag meer. De eerste stap naar een echt duurzaam Wijster? Een Wiesterse Energie Coöperate?


Samenstelling Werkgroep Duurzaam Wijster.

Bart Kranen en Berend van Noord (de Weidehoek).
Bart de Vries en Jan Egbert Ipema (Sportpark De Meer).
Oscar Rensing en Arjan Mulder (Dorpsbelangen).
Jan Kamman en Rob Gerrits (´Duurzame´ inwoners).Het organiseren van de activiteiten in het kader van Duurzaam Wijster is mogelijk geworden door een financiële bijdrage vanuit het vervolgproject Onbeparkt Holdbaar II.

Campagne Dorpshoezen
Onbeparkt Holdbaar II

Wat is ‘Duurzaam’?

Duurzaam is: ‘Een ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen’.

VN-Commissie Brundtland.

Een Onbeparkt Holdbare of duurzame gemeen- schap draait dus om:

 • Goed georganiseerd zijn / organisatiekracht.
 • Goed ontsloten zijn (vervoer en bereikbaar-heid).
 • Een goed voorzieningenniveau
 • Milieubewust zijn.
 • Gelijke toegankelijkheid van diensten, banen en educatie.
 • Stimuleren dorps-economie.
 • Wonen en aantrekkelijke woonomgeving.
 • Een actieve, veilige en sociale gemeenschap.

Dorpen met energie.
Is een Energie Coöperatie ook iets voor Wijster?

Op 30 juni was Ger Nobels (uit Balinge) van de Drentse KEI bij een overleg van Duurzaam Wijster en vertelde over de Drentse KEI en hoe er in Wijster misschien een energiecollec!ef opgezet kan worden. Uit 11 Drentse Kleine Energie Ini!a!even is in 2013 de Drentse KEI opgericht. Samen met vergelijkbare ini!a!even in Groningen en Friesland heeft de Drentse KEI de Energie Coöpera!e Noordelijk Lokaal Duurzaam opgericht. Op dit moment zijn er 62 lokale Energie Coöpera!es aangesloten, waarvan 17 (o.a. Balinge, Hooghalen, Noordenveld) uit Drenthe. De bedoeling is lokaal opgewekte energie (wind, zon of bio) in te kopen om de produc!e van duurzame energie op lokaal niveau te s!muleren. Deze ‘eigen’ energie wordt vervolgens zo veel als mogelijk voor een eerlijke prijs geleverd aan aangesloten particulieren en non-profit organisaties.

Samengevat beoogt een coöperatie bij de Drentse KEI:

 • Betaalbare lokale duurzame energie van en voor allemaal
 • Investeren in de leefbaarheid van het eigen dorp
 • Eigen regie over de energievoorziening
 • Winsten niet weg laten vloeien, maar lokaal behouden
 • Zorgen voor een duurzame toekomst voor het Noorden.

De voor Wijster eenvoudigste vorm is een Energie Coöperatie (EC) op te richten die zich aansluit bij Noordelijk Lokaal Duurzaam. Voor elk lid dat meedoet krijgt Duurzaam Wijster een vast bedrag van € 75,- per jaar van Noordelijk Lokaal Duurzaam. Simpelweg door over te stappen van energieleverancier naar de eigen Energie Coöpera!e genereren we dan geld voor ons eigen dorp en s!muleren we onze lokale duurzame initiatieven. Bij 20 deelnemers is dat al € 1500,- voor ons dorp! Noordelijk Lokaal Duurzaam heeft inmiddels al € 185.000,- uitgekeerd aan de deelnemende dorpen / initatieven.

Een andere mogelijkheid is een collec!ef op te richten dat zelf energie opwekt en door levert aan de huishoudens binnen ons postcode gebied. Te denken valt aan particulieren, en ook non-profit organisaties, die met hun zonnepanelen meer energie opwekken dan ze zelf nodig hebben en die het overschot kunnen leveren aan dorpsgenoten. Zo’n collec!ef sluit zich ook aan bij de Drentse KEI en zo wordt ook weer geld gegenereerd voor ons eigen dorp. Op de Weidemarkt van 8 oktober a.s. zijn er mensen van de Drentse KEI aanwezig om alle ins- en outs van de oprichting van en de deelname aan een Energie Coöperatie Wijster uit te leggen.