2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Jaarverslag 2001
Het bestuur van Dorpsbelangen Wijster bestond in 2001 uit:

· Jan Bouwmeester - voorzitter
· Kees Hendrikx - penningmeester
· Tineke Posthoorn - secretaris
· Jaap Dolsma - lid
· Jan Kamman - lid
· Bertie Tjarks - lid
· Geert Hegen - lid  

Ook 2001 was voor het bestuur weer een jaar met veel activiteiten. Helaas konden een aantal activiteiten niet doorgaan of moesten uitgesteld worden i.v.m. de MKZ-crisis. Door de crisis hadden we dit jaar b.v. geen paasvuur en werd de jaarvergadering uitgesteld tot september. Toch is er in 2001 nog veel ondernomen. Zoals:

Essenproject: I

n januari werd het boekwerk ‘Essen in perspectief’ aangeboden aan wethouder Bolhuis. Het project heeft ruim de aandacht gekregen van de pers, voor Dorpsbelangen is het boekwerk echter nog maar het begin, op basis van het ‘Essenproject’ is er een actielijst samengesteld met punten waar we de komende tijd mee aan de gang gaan.

Knapzakroute;

Van ‘het Drentse Boek’ kregen we het bericht dat de Knapzakroute Wijster niet goed wordt verkocht. De voorraad Knapzakroutes is bijna op en ‘het Drentse Boek’ is niet van plan de route te herdrukken. Dorpsbelangen Wijster vindt het echter wel belangrijk dat de route blijft bestaan. Vandaar dat we een plan hebben gemaakt om de knapzakroute aantrekkelijker te maken. Naast de lange route zal er een kortere route worden gemaakt die ook door gezinnen met kinderen te lopen is. Bovendien zal de knapzakroute meer gepromoot worden bij b.v. de campings in de omgeving. De gemeente Midden-Drenthe heeft intussen een subsidie toegekend om e.e.a. mogelijk te maken.

Kinderopvang:

Naar aanleiding van de enquête "’t Komp veur mekaar" heeft de Stichting Kinderopvang Hoogeveen in oktober 2000 een start gemaakt met Buitenschoolse Opvang in Wijster. Voorlopig maakt de Buitenschoolse Opvang gebruik van de peuterspeelzaal, maar intussen wordt hard gewerkt aan de verbouwing van het kerkje aan de Kampsweg. Zodra de verbouwing gereed is zal de BSO verhuizen, dan zal er ook begonnen worden met de opvang van 0 tot 4-jarigen. In februari 2001 werd bekend dat de commissie Dagindeling een subsidie van ¦ 409.000,-- beschikbaar heeft gesteld aan het project "’t Komp veur mekaar". Wijster heeft een bijdrage voor het opzetten van de kinderopvang en voor het dienstenbureau ontvangen.

Website:

In 2001 is er een begin gemaakt met het opstarten van een website voor alle verenigingen in Wijster. Omdat het opzetten van een website een kostbare onderneming is, hebben we subsidie aangevraagd bij de provincie Drenthe. De provincie had in het kader van ‘het jaar van de vrijwilliger’ extra geld beschikbaar gesteld voor vrijwilligersprojecten. In september kregen we bericht dat de subsidie was toegekend en konden de plannen verder uitgewerkt worden. Intussen volgen de verenigingen die deel gaan nemen aan de website een cursus, we hopen dat voor de zomer de website in de lucht zal zijn. Een voorproefje is al te zien op www.wijster.info. Het boekje ‘Wegwijs in Wijster’ is hier te lezen.

Dorpskrantje:

Om financiële redenen wordt het sportblaadje niet langer huis aan huis bezorgd. Voor een aantal verenigingen leverde dit problemen op, omdat ze door te adverteren in het sportblaadje niet langer alle inwoners van Wijster bereikten. Vandaar dat Dorpsbelangen samen met de voetbalvereniging, de werkgroep Welzijn en de Vereniging voor Volksvermaken dit jaar hebben gewerkt aan het realiseren van een huis aan huis bezorgd dorpskrantje. In januari 2002 is het 1e exemplaar gedrukt.

Sluiting Rabo-bank:

In september werden wij onaangenaam verrast door de mededeling dat de Rabo-bank in Wijster met ingang van 1 december 2001 gesloten zou worden. Hoewel Dorpsbelangen in een gesprek geprobeerd heeft om de bank toch nog voor een paar middagen open te houden is dit helaas niet gelukt. Wel blijft er een pinautomaat in Wijster. Op het moment wordt er gepraat over het plaatsen van een zogenaamde pinbox. Dorpsbelangen heeft in overleg met het dorpshuisbestuur voorgesteld om deze bij het dorpshuis te plaatsen.

Fietspad Beilen-Wijster:

Al geruime tijd heeft Dorpsbelangen Wijster aangedrongen op het aanleggen van een fietspad tussen Beilen en Wijster. De gemeente was op zich wel voor de aanleg van een fietspad, maar kon het fietspad niet alleen bekostigen, er moest een 2e financier gevonden worden. Dit najaar is dit tegen de verwachtingen in gelukt. De gemeente heeft vervolgens door bureau Arcadis laten uitzoeken aan welke kant van de weg het fietspad aangelegd moest worden. Arcadis adviseerde om het fietspad aan de westzijde van de Beilerweg aan te leggen. In oktober is er een informatieavond voor aanwonenden en grondeigenaren georganiseerd. Vervolgens konden er bezwaren tegen het plan worden ingediend. Op dit moment worden de bezwaren bekeken.

Informatiepanelen:

De gemeente is van plan om in alle dorpen van de gemeente een plattegrond te laten plaatsen. Naast de plattegrond is er ruimte voor plaatselijke ondernemers om te adverteren op het informatiebord. De firma van Uden uit Kaatsheuvel zal de borden plaatsen. Op dit moment worden er contacten gelegd met de plaatselijke ondernemers.

Prijsvraag ‘Vrijwilligerswerk, de kans van je leven’.

De gemeente Midden-Drenthe heeft in het kader van het jaar van de vrijwilliger geld beschikbaar gesteld voor vrijwilligersprojecten. Om het geld te verdelen heeft de gemeente een prijsvraag georganiseerd waar vrijwilligersorganisaties bijzondere projecten konden indienen. Dorpsbelangen Wijster heeft met het project ‘Wiester mien dorpie’ meegedaan en won in de categorie ‘belangenbehartiging’ de 1e prijs, een bedrag van ¦ 3.000,--. Het geld is bestemd voor o.a. het dorpskrantje, de website, de knapzakroute en het ‘naoberschapsproject’.

Seniorenhuisvesting:

Uit de enquête "’t Komp veur mekaar" bleek dat er behoefte was aan meer/andere seniorenhuisvesting in Wijster. Samen met een aantal andere dorpen (Nieuw-Balinge, Hoogersmilde), welzijn Beilen, de woningbouwvereniging, wethouders van de gemeente en een aantal ambtenaren hebben we ons georiënteerd op nieuwe vormen van seniorenhuisvesting. Zo zijn we op excursie geweest naar de gemeente Opsterland om hier een aantal projecten te bekijken en is er een studiedag over het onderwerp ‘Seniorenhuisvesting’ bezocht.

Bezoek van burgemeester en wethouders: I

n maart kregen we burgemeester ter Avest , de wethouders Bolhuis en de Vries en de contactambtenaren op bezoek. Er werd o.a. gesproken over het onderhoud van de wegen, sluiting spoorwegovergangen en de mogelijkheden om een tennisbaan te realiseren in Wijster.

Uitgifte nieuwe bouwkavels:

In september informeerde de gemeente ons dat er weer nieuwe bouwkavels uitgegeven zouden worden. De gemeente heeft de plannen toegelicht tijdens de bestuursvergadering van oktober. Intussen zijn de 6 kavels verloot.