2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
Jaarverslag 2002
Ook in 2002 was er genoeg te doen voor het bestuur van Dorpsbelangen Wijster. Het bestuur bestond in 2002 uit:

· Jan Bouwmeester - Voorzitter
· Kees Hendrikx - Penningmeester
· Tineke Posthoorn - Secretaris
· Jan Kamman - Lid
· Jaap Dolsma - Lid
· Bertie Tjarks - Lid
· Geert Hegen - Lid

In november 2002 is Johan Goeman gevraagd een gedeelte van het secretariaat over te nemen i.v.m. studieplannen van de secretaris. In 2002 kwamen de volgende punten aan de orde:

Plattegrond

Op het initiatief van de gemeente Midden-Drenthe is er dit jaar een plattegrond geplaatst aan de Kampsweg. Naast de plattegrond is er ruimte voor plaatselijke ondernemers om reclame te maken. De plattegrond wordt veel gebruikt en is daardoor een succes.

Fietspad Beilen-Wijster

In 2002 kwam het bericht dat de subsidie voor het fietspad Beilen-Wijster is afgegeven. Hierbij gaat het om een bedrag van ongeveer € 2.000.000,--. Door de bezwaren die zijn ingediend door de aanwonenden laat de aanleg van het fietspad nog op zich wachten.

Projectgroep 'Historisch Wijster'

Naar aanleiding van het 'Essenproject' heeft Dorpsbelangen Wijster besloten meer bekendheid te geven aan het verleden van Wijster. De eerste stap is het markeren van de opgraving die heeft plaatsgevonden tussen 1958 en 1961 achter de woningen van Jan en Hendrik Mulder aan de Beilerweg. De werkgroep heeft een ontwerp gemaakt en is in contact getreden met professor van Es die destijds als jonge student de dagelijkse leiding had over de opgraving. De werkgroep bestaat uit: Kees Hendrikx, Jaap Dolsma, Tineke Posthoorn en Gina Becker.

Dorpskrant

In januari verscheen het eerste nummer van de dorpskrant 'Wiester mien dorp', de krant wordt huis aan huis gratis bezorgd. Naast nieuws van de verenigingen zijn er een aantal vaste rubrieken in de krant te vinden, zoals: Mogen wij ons even voorstellen, het weer in Wijster, Wiester culinair en de moppentrommel. In het najaar werd er gecollecteerd om het voortbestaan van het krantje veilig te stellen. De opbrengst bedroeg ruim € 600. De redactie wordt gevormd door Geert Hegen, Janny Mulder, Bertie Tjarks en Jannes Bakker.

Seniorenhuisvesting

Vanuit de enquête "'t Komp veur mekaar" is naar voren gekomen dat veel senioren graag in Wijster willen blijven wonen als zij ouder worden. Dorpsbelangen Wijster wil samen met Welzijn Midden-Drenthe een plan ontwikkelen om een nieuwe woonvorm op te richten, waar ouderen ook kunnen blijven wonen als ze meer hulp en verzorging nodig hebben. Vanuit Dorpsbelangen zal Jan Kamman zich hiermee bezig gaan houden. De plannen bevinden zich nog in een beginstadium.

Website

Dankzij een subsidie van de provincie Drenthe is er in Wijster een website gemaakt voor de verenigingen in Wijster. 6 verenigingen gaan deelnemen aan het project. Bestuursleden van de verenigingen hebben een cursus gevolgd bij Koen Stel. Inmiddels staan de bijdrages van de Voetbalvereniging, Stichting Sportvoorziening, Basisschool de Zuiderenk en Dorpsbelangen Wijster op de website. Ook een agenda maakt deel uit van de website, hierop kunnen verenigingen hun activiteiten vermelden.

Rabobank

Door het vertrek van de Rabo-bank uit Wijster werden wij geconfronteerd met een aantal vervelende bijkomstigheden. Zo was de klok plotseling ook weg, werd het in de hal waar het pinapparaat is gevestigd al snel een zooitje en werd er geen gebruik meer gemaakt van het informatiebord. De Rabobank heeft eerst aangeboden de pinautomaat te vestigen in een zg. pinbox, maar hier was geen geschikte plaats voor te vinden. Momenteel wordt gekeken naar de mogelijkheid het pinapparaat aan de buitenzijde van het gebouw te plaatsen, verder wordt er gepraat over de terugkeer van de klok en zal het informatiebord ook een nieuwe plek krijgen in het dorp.

Knapzakroute

Met behulp van subsidie van de gemeente Midden-Drenthe wordt de lange knapzakroute herdrukt. Jan Kamman en Kees Hendrikx hebben met behulp van Herman Schuur en David Bosschaert een mini-knapzakroute geschreven. De nieuwe lange knapzakroute en de mini-knapzakroute zullen in het voorjaar van 2003 feestelijk worden gelanceerd.

Bezoek staatssecretaris

In januari bezocht staatssecretaris Verstand een aantal projecten die in het kader van het project "'t Komp veur mekaar" tot stand zijn gebracht. In Wijster werden het kerkje (toen nog niet verbouwd tot kinderopvang) en het dienstenbureau bezocht. Ook café Pot werd bezocht, hier nuttigde het hoge gezelschap een heerlijke snertmaaltijd.

Subsidie snoeiclub

De snoeiclub 'Snoeien op zaterdag' kon vorig jaar ivm. de MKZ-crisis weinig actie ondernemen, dit jaar werd dit echter goed gemaakt. Er werden een aantal snoeidagen georganiseerd en Dorpsbelangen heeft subsidie voor de aanschaf van materialen aangevraagd bij het Dorpenoverleg Midden-Drenthe.

Wiester mien dorpie

Het project 'Wiester mien dorpie' is dit jaar van start gegaan. Het project bestaat uit o.a. het verwelkomen van nieuwe bewoners, het oprichten van een dorpskrant en website en het organiseren van een kennismaking met nieuwe bewoners. De dorpskrant en de website zijn in het voorgaande verslag al ter sprake gekomen. Ook het verwelkomen van nieuwe bewoners is dit jaar van start gegaan. Nieuwe bewoners krijgen door de buurtvereniging een knapzak uitgereikt die door Dorpsbelangen Wijster is samengesteld. In de knapzak vinden de nieuwe bewoners het boekje 'wegwijs in Wijster', een exemplaar van de dorpskrant, de mini-knapzakroute van Wijster, een boekje met informatie en aanbiedingen van de plaatselijke middenstand en bedrijven en een attentie in de vorm van een Wiesters borreltje en een olielampje en 2 borrelglaasjes gebakken door Eva Lukkenaer.

Paasvuur

Dit jaar werd een oude traditie, nl. het houden van een paasvuur nieuw leven ingeblazen. Het paasvuur is een gezamenlijk initiatief van Dorpsbelangen Wijster en de VvV. We kunnen wel zeggen dat het paasvuur een succes was. Er werd veel snoeihout gebracht naar de locatie aan de Zuideres en mede dankzij het mooie weer was er veel publiek komen kijken.

Overleg buurtverenigingen

Omdat Dorpsbelangen vaak te maken heeft met zaken die ook voor buurtverenigingen belangrijk of interessant zijn om te weten heeft Dorpsbelangen het initiatief genomen om de buurtverenigingen uit te nodigen voor een bijeenkomst. Op 3 mei heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden, van beide kanten is het overleg goed bevallen en er is besloten om voortaan elk jaar een dergelijk overleg te houden.

Dorpsarchief

Van het bestuur van het dorpshuis kreeg Dorpsbelangen de vraag of het niet verstandig zou zijn een dorpsarchief op te richten. Dit om de geschiedenis van het dorp voor het nageslacht zo goed mogelijk te bewaren. Dorpsbelangen heeft de vraag doorgespeeld aan de verschillende verenigingen, op één na wa

ren alle reacties positief, dus zal er verder gewerkt worden aan dit plan. Bladopvang

Dit najaar werden wij verrast door een nieuw fenomeen, nl. bladopvangplaatsen, na wat aanloopproblemen kunnen we stellen dat de nieuwe bladopvangbakken goed bevallen en dat de meeste inwoners blij zijn met dit initiatief van de gemeente Midden-Drenthe.

Kunst op de brink

De aanleg van de nieuwe brink in het kader van het project 'Mooi zo-veilig zo' komt steeds dichterbij, reden voor de kunstcommissie om nogmaals een oproep in de dorpskrant te plaatsen voor ideeën mbt tot een kunstwerk op de nieuwe brink. Intussen is de commissie uitgebreid met 2 dorpsbewoners, binnenkort meer nieuws.

Aanplant singel nieuwbouw

Tijdens de informatieavond voor het nieuwbouwplan gaf de gemeente aan dat er een singel zou worden aangeplant aan de zuidzijde van het plan. De bedoeling was dat de singel zou worden aangeplant voordat er gebouwd zou worden. Van dit plan is tot grote ergernis van het bestuur van Dorpsbelangen tot op dit moment niets terechtgekomen. Wij hebben er bij de gemeente op aan gedrongen om op korte termijn alsnog te zorgen voor de aanplant van de singel. Zoals u ziet was er ook in 2002 genoeg te doen, wij denken dat het in 2003 niet anders zal zijn en hebben veel zin om ook in 2003 er weer tegenaan te gaan.