2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
Jaarverslag Dorpsbelangen Wijster 2005

In 2005 bestond het bestuur uit de volgende leden:

 • Tineke Posthoorn - Voorzitter
 • Cor van Es - Penningmeester
 • Johan Goeman - Secretaris
 • Jaap Dolsma - Lid
 • Jan Kamman - Lid
 • Bertie Tjarks - Lid
 • Geert Hegen - Lid
 • Rieks Stevens - Lid
 • Helaas hebben Johan Goeman en Rieks Stevens in de loop van 2005 hun bestuursfunctie moeten neerleggen. In december 2005 is het secretariaat overgenomen door Ida Gerda Emmens. In het verenigingsjaar 2005 hebben tien reguliere bestuursvergaderingen plaatsgevonden in het dorpshuis.

  In 2005 kwamen de volgende punten aan de orde:

  Ouderen onder dak

  Ouderen onder dak is een project van het Dorpenoverleg Midden-Drenthe. Het project heeft een subsidie gekregen van het ministerie van VROM en wordt uitgevoerd in Wijster, Nieuw-Balinge, Hijken en Hooghalen. Er is een werkgroep geformeerd. Die bestaat uit vertegenwoordigers van Dorpsbelangen, de Bejaardensoos, Plattelandsvrouwen, de Stichting Welzijn Wijster en de Hervormde Vrouwenvereniging. Annemarie Blom (projectmedewerkster Welzijn Midden-Drenthe) heeft in het najaar ouderen geïnterviewd. Doel was te kijken naar wat senioren ertoe beweegt om te gaan verhuizen of in het dorp te blijven. Wat zijn de behoeftes, welke voorzieningen moet een dorp hebben? Het blijkt dat men niet graag uit Wijster weg wil, en dat er behoefte is aan het opknappen van de bestaande ouderenwoningen.

  Het voortbestaan van de kinderopvang

  In oktober deelde de SKH mee dat de Klokkenluider in Wijster per 1 januari 2006 zou worden gesloten. Door te weinig deelname was een groot financieel tekort ontstaan, en de verwachting was dat dit niet op korte termijn zou veranderen. Een werkgroep, bestaande uit een bestuurslid van Dorpsbelangen, een bestuurslid van de Stichting Dorpshuis Wijster en een aantal ouders, is op zoek gegaan naar alternatieve oplossingen om de Klokkenluider open te kunnen houden. Geeske Persoon en Angelique Wind hebben een doorstart gemaakt. Op 1 februari 2006 is de kinderopvang weer open gegaan.

  Archeologisch monument

  De benodigde subsidies voor de bouw van het monument zijn toegezegd. De bouw wordt gesubsidieerd door Leader +, gemeente Midden-Drenthe, provincie Drenthe, het Recreatieschap Drenthe en het Dorpenoverleg Midden-Drenthe. De bouw wordt gerealiseerd door VEBO-bouw uit Beilen in samenwerking met de vormgever, Ruud Ringers. Er is een overeenkomst gesloten over de aankoop van de grond en de bouw is in december 2005 van start gegaan. De onthulling zal in het voorjaar van 2006 plaatsvinden. Naar verwachting zal dan ook de videofilm die wordt gemaakt door de Beiler Video Club af zijn.

  Financiën

  De automatische incasso van de contributie is goed verlopen.

  Schelpenpaadje

  Er is een werkgroepje gevormd om een (fiets)schelpenpad te realiseren langs de oostkant van het Linthorst-Homankanaal. In het werkgroepje zitten vertegenwoordigers van de dorpen Drijber, Wijster en Holthe/Lieving/Makkum. Het groepje wordt ondersteund door de plattelandsmedewerkster van Welzijn Midden-Drenthe. In het verleden heeft er altijd een dergelijk paadje bestaan en de werkgroep streeft naar herstel van het pad langs de oorspronkelijke route. De werkgroep is twee keer bij elkaar geweest. De gemeente is geen voorstander van schelpen, maar de werkgroep houdt hier vanuit historisch oogpunt aan vast. Wordt vervolgd in 2006.