2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
Verslag jaarvergadering 2009

Donderdag 26 november 2009 in de Weidehoek.

Aanwezig zijn 7 leden en het bestuur.

 • Voorzitter: Bertie Tjarks
 • Secretaris: Alie Oortwijn
 • Penningmeester: Janneke Veld
 • Dorpscontactpersoon: John van der Weiden
 • Lid: Johan Bouwmeester
 • Joukje Middelbos


 • 1. Opening

  De voorzitter, Bertie Tjarks, heet iedereen van harte welkom.

  2. Mededelingen

  - Op 19 januari 2010 zal de burgemeester op bezoek komen. Als er vragen uit de buurtverenigingen zijn hoort Dorpsbelangen dit graag terug. - Ida Gerda Emmens is afgelopen april verhuisd naar Hoogeveen en afgetreden als bestuurslid. Hiervoor in de plaats gekomen is Joukje Middelbos, voorzitter vraagt hiervoor goedkeuring aan de leden en deze wordt gegeven. - Het secretariaat is per april hierdoor overgenomen door Alie Oortwijn - Janneke Veld is in juni toegetreden tot het bestuur met de op oog zijnde bestuurswisseling. Ook hiervoor wordt goedkeuring aan de leden gevraagd en deze wordt gegeven. - Janneke Veld zal per 1 januari 2010 het penningmeesterschap op zich nemen. Dit heeft Cor van Es gedaan op de achtergrond het afgelopen jaar. - Asfalteren Emelangen: er is bericht gekomen van de gemeente over het asfalteren of herbestraten van Emelangen. Eén bewoner heeft een enquête gehouden en hier is uitgekomen dat de voorkeur uitgaat naar herstraten. Dorpsbelangen wordt gevraagd om hierbij een vinger aan de pols te houden. - Waar is Dorpsbelangen mee bezig? Bertie vertelt wat over de projecten van het afgelopen jaar en geeft bestuursleden het woord om de nodige uitleg hierbij te geven. - fietsverbinding schelpenpad / VAM kanaal - project 'Mooi op eigen kracht', deelname met de Esstraat - dorpsommetje - 'Ouderen onder dak' -> de subsidie aanvraag voor het consultatiebureau voor ouderen loopt nog. Er komt een kookgroep voor 55+.

  3. notulen 20 november 2008

  De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

  4. Jaarverslag secretaris

  Het jaarverslag van 2008 wordt vastgesteld.

  5. Jaarverslag penningmeester

  Het financiële overzicht wordt bekeken en de nodige uitleg bij gegeven. Hierbij zijn geen opmerkingen. Cor wordt bedankt voor zijn werk als penningmeester. Hij zal Janneke inwerken de komende periode.

  6. Kascontrole

  De kascontrole is gedaan door Stefan Schonewille en Annet Wilting. Het oordeel is dat het er goed uitziet en de vergadering verleent de penningmeester decharge.

  7. Benoeming Kascommissie

  Annet Wilting is niet aanwezig maar wordt wel bedankt voor haar werkzaamheden. Stefan Schonewille en Ilona Solkema zijn de nieuwe kascommissie voor 2009.

  8. Bestuursverkiezing

  Bertie Tjarks is aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur heeft er voor gekozen om in de huidige vorm voorlopig door te gaan. Dus voorlopig geen nieuw bestuurslid aan te stellen. Joukje Middelbos wordt de nieuwe voorzitter van Dorpsbelangen. Joukje bedankt Bertie voor haar inzet, kennis en betrokkenheid voor Dorpsbelangen. Bertie bedankt de leden.

  9. Inbreng buurtverenigingen

  Er is weinig opkomst van de buurtverenigingen. Er zijn er 2 aanwezig. Vanuit de Drivas komt een vraag over de oversteekplaat bij de Nije weg en de Drijberseweg nabij school. Dit is een onveilige plaats van oversteken. Kan Dorpsbelangen hier ook iets mee doen? De vraag wordt bij John neergelegd om het door te spelen aan de Dorpscontactpersoon.

  10. Rondvraag

  Er komt een vraag over de verzorging van de Brink. Dit zal ook worden doorgespeeld naar de Dorpscontactpersoon. Tot slot is er een vraag over het onderhoud van de speeltuin bij de Nije Weg, hoe is dit geregeld? Hiervoor wordt doorverwezen naar de speeltuinvereniging in Wijster. Bestuursleden worden genoemd.

  11. Sluiting

  De voorzitter sluit de vergadering, hierna wordt een film vertoond van oud Wijster. Deze film is van ongeveer 30 jaar geleden.