2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
Jaarverslag 2010

Woensdag 25 mei 2011 in de Weidehoek.

 

Aanwezig zijn 7 leden en het bestuur. Gasten zijn wethouder Emko Dolfing en contactambtenaar Jan Darwinkel.

 

 1. Opening

De voorzitter, Joukje Middelbos, heet iedereen van harte welkom. Een speciaal welkom aan wethouder Emko Dolfing en Jan Darwinkel.

 

 1. Mededelingen

Er zijn geen mededelingen.

 

 1. Vast stellen agenda

Er zijn geen aanvullingen. Dus de agenda wordt vastgesteld.

 

 1. Notulen 25 november 2010

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. Bart de Vries geeft als aanvulling dat het contact met de kunstenaar voor de meeuw nog niet is gelukt. Ook Jan Darwinkel heeft dit meerdere malen geprobeerd.

 

 1. Jaarverslag secretaris 2010

De secretaris geeft met behulp van de Power Point presentatie uitleg bij het jaarverslag.

 

 1. Jaarverslag penningmeester 2010

Het financiële overzicht wordt bekeken en de nodige uitleg bij gegeven. Er zijn op dit moment 247 leden. De saldo´s zijn positief. Rekeningen zullen in het vervolg wat eerder worden verstuurd. Verder is er een rekening voor KDV De Klokkenluider. Hierin is een lening verwerkt van Dorpsbelangen aan het KDV. Deze wordt ook vermeld op het jaaroverzicht.

 

 1. Kascontrole

De kascontrole is gedaan door Ilona van Solkema en Bart de Vries. Het oordeel is dat het er goed uitziet en de vergadering verleent de penningmeester decharge.

 

 1. Benoeming Kascommissie

Ilona van Solkema en Bart de Vries worden bedankt voor de kascontrole. Bart de Vries en Diana Ipema zijn de nieuwe kascommissie voor 2011.

 

 1. Bestuursverkiezing

Johan Bouwmeester is herkiesbaar als lid en word herkozen.

Geesje Bouwmeester wordt voorgedragen als nieuw bestuurslid. De leden gaan hiermee akkoord. Geesje wordt van harte welkom geheten in het bestuur van DB.

 

 

 

 

 1. Inbreng buurtverenigingen

Er zijn vier buurtverenigingen vertegenwoordigd. Er is geen nieuws uit de buurten.

 

 1. Vragenronde aan Wethouder Emko Dolfing

Emko Dolfing geeft aan dat het niet gebruikelijk is dat de wethouders jaarvergaderingen bezoeken. Hiervoor zijn de 2 jaarlijkse bezoeken ingesteld.

Voor buurtdorp Wijster wordt eenmalig een uitzondering gemaakt!

 

 • Henk Weggemans vraagt hoe het staat met het wegenonderhoud voor Emelangen. Jan Darwinkel geeft hierover uitleg. Het wordt meegenomen in gemeente. Vraag of voorste en achterste gedeelte kunnen worden aangepakt.
 • Henk Weggemans vraagt hoe de gemeente staat tegenover particulier collectief opdrachtgeverschap. Dit is een initiatief welke 3 particulieren kunnen nemen om een bouwplan te realiseren. De mogelijkheden in Wijster zijn aanwezig en de gemeente Midden Drenthe staat hier positief tegenover.
 • Bestemmingsplan Wijster: dit is vooraan de vergadering nog besproken met wethouder, Jan Darwinkel en Ellen Folkerts. Hier wordt aan de leden uitleg over gegeven. De prognose van bewoners is positief. Het bewonersaantal groeit ligt of blijft gelijk.
 • Bezuiniging bibliobus: gemeente moet fors bezuinigen. Bibliotheekvoorziening moet €100.000 bezuinigen. De bibliobus moet op 1 januari 2012 verdwijnen samen met de bibliotheek in Smilde. Er is geld voor alternatieve voorzieningen. Er wordt gesproken over een boekenkist op scholen.
 • Beleid kleine kernen: alle subsidieverstrekkingen beneden de €1000 zullen niet gekort worden. Boven dit bedrag wordt er 10% gekort.
 • Beleid in verband met krimp van de bevolking: Midden Drenthe is geen krimpgemeente. Op termijn in 2030 – 2040 zal de bevolking afnemen met 2%. Tot 2040 blijft er behoefte aan woningbouw. Wijster heeft een positieve groei.
 • Woningbouw Spier: Ook hier is het bestemmingsplan aan de orde om te bespreken met de bevolking. De gemeente denkt mee in het ritme van het dorp. Er wordt gezorgd dat er in elk dorp wordt gebouwd, rekening houdend met de behoefte en ritme van het dorp.
 • Bezuinigingen: in 2012 moet 2 miljoen worden bezuinigd. Er komen wat samenvoegingen binnen de gemeente. Bezuiniging op de sociale werkvoorziening, jeugdzorg gaat in 2015 naar de gemeente. WMO moet dit jaar 700.000 euro op worden toegelegd. Kortom overal zullen de bezuinigingen merkbaar zijn.
 • Bedrijventerrein MERA: eerst moesten bedrijven afval gelieerd zijn. In de toekomst zullen ook andersoortige bedrijven zich vestigen. Er is nog geen milieuvergunning voor het nieuwe bedrijf bij Attero.
 • Agrarische bedrijvigheid: er is een landbouwontwikkelingsplan. Heel veel is provinciaal of landelijk geregeld. Midden Drenthe is een plattelandsgemeente en moet dit ook blijven.

 

 1.  Rondvraag

Bart de Vries vraagt of het jaarverslag van de secretaris kan worden gepubliceerd in de Dorpskrant om zo de bewoners op de hoogte te houden wat Dorpsbelangen doet in het dorp. Dit zal meegenomen worden. Verder wordt er geen gebruik gemaakt van de rondvraag. Alle vragen zijn gesteld en beantwoord.

 

 1. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn en haar komst.