2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
Jaarverslag 2011

Woensdag 16 mei 2012 in de Weidehoek.

 

Aanwezig zijn 3 leden en het bestuur.

 

 1. Opening

De voorzitter, Joukje Middelbos, heet iedereen van harte welkom.

 

 1. Mededelingen

Er zijn geen mededelingen.

 

 1. Vast stellen agenda

Henk Weggemans heeft nieuws van de werkgroep Ouderen Onder Dak, dit wordt punt 12 op de agenda. Verder wordt de agenda vastgesteld.

 

 1. Notulen 25 mei 2011

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

 

 1. Jaarverslag secretaris 2011

De secretaris leest het verslag voor van 2011.

 • Als aanvulling wordt opgemerkt dat de stempelpost niet in Wijster wordt gehouden. Hierover is Evert Pot benaderd. De fietsvierdaagse komt wel door Wijster. Wellicht valt er nog wel iets te organiseren in Wijster.
 • Als aanvulling op het punt duurzaamheid wordt opgemerkt dat er 21 mei nog een bijeenkomst is met de gemeente over duurzaamheid. Henk Weggemans heeft hierover een brief ontvangen. Dorpsbelangen op dit moment nog niet.
 • Bart de Vries vraagt naar de stand van zaken van de herbestrating van Emelangen. Dit is ter sprake gekomen tijdens het bezoek van burgemeester en wethouders dit is voor 2012 ingepland en staat dus op de agenda.

 

 1. Jaarverslag penningmeester 2011

Het financiële overzicht wordt bekeken en de nodige uitleg bij gegeven. Er zijn op dit moment 242 leden. De penningmeester geeft extra uitleg over de subsidieaanvragen en projecten die het afgelopen jaar zijn geweest.

 • 60+ Gezond en wel, verschillende subsidiebijdragen zijn hiervoor binnengekomen. De bijdrage van Spier en Drijber zijn nog niet binnen. Deze bijdrage is €400. Dorpsbelangen draagt €800 bij. De secretaris zal zorgen voor een schrijven naar beide dorpen voor de storting van de bijdrage. Opmerking wordt nog gemaakt dat rekeningen van het project eerst via de werkgroep Ouderen Onder Dak gaan voordat ze naar de penningmeester gaan.
 • Aanvraag subsidiebijdrage voor het sportpark namens Dorpsbelangen voor de Stichting Sportvoorziening Wijster
 • Project Mooi op eigen kracht is financieel afgehandeld
 • Knapzak verkoop, folder van de knapzak wordt dit jaar aangepast
 • Inning contributie in juni
 • Uitleg rekening KDV de Klokkenluider

Er zijn geen vragen en/of opmerkingen over het jaarverslag van de penningmeester.

 

 1. Kascontrole

De kascontrole is gedaan door Bart de Vries en Diana Ipema. Het oordeel is dat het er prima uitziet en de vergadering verleent de penningmeester decharge.

 

 1. Benoeming Kascommissie

Bart de Vries en Diana Ipema worden bedankt voor de kascontrole. Henk Weggemans en Diana Ipema zijn de nieuwe kascommissie voor 2012.

 

 1. Bestuursverkiezing

Alie Oortwijn is herkiesbaar als lid (en tevens secretariaat functie) en word herkozen met instemming van de vergadering.

 

 1. Inbreng buurtverenigingen

Bart de Vries:

 • De waterleiding in Wijster is regelmatig stuk. Kan Dorpsbelangen hier iets mee doen? Joukje heeft contact gehad met de WMD. Er moeten meer mensen hun klacht hierover indienen. Dan wordt er actie ondernomen. Wellicht kan er een gesprek met de WMD hierover plaats vinden. De leidingen in Wijster zijn allemaal slecht en moeten vervangen. Is daar geld voor beschikbaar. Dorpsbelangen houdt dit op de agenda.

Verder is er geen inbreng.

 

 1.  Ouderen Onder Dak

Henk Weggemans verteld iets over de stand van zaken over de werkgroep en het project 60+ Gezond en wel.

 • Het project loopt ten einde
 • Deelname in de dorpen is zo’n 60%, dit ligt boven verwachting. Er was op 50% gerekend. Mooi resultaat.
 • Gezondheidstest sloeg niet erg aan. 70% zou al ‘in zorg’ zijn binnen de gezondheidszorg. Dit is veel. Wellicht was de vraagstelling niet helemaal duidelijk.
 • De rapportage wordt opgemaakt en uiteen gebracht in de dorpen. Dit in samenwerking met Dorpsbelangen. 25 mei is hier een bijeenkomst over.
 • Misschien een optie om 27 juni met het bestuur van Dorpsbelangen om tafel te gaan om vervolgafspraken hierover te maken. Henk Weggemans koppelt dit terug naar de secretaris van Dorpsbelangen.

 

 1.  Rondvraag

Bart de Vries:

 • Er zijn veel klachten over Noblesse en de stankoverlast. Door warmte lijkt er wel een verergering van de klachten. Campinggasten zijn zelfs eerder vertrokken en de campingeigenaar heeft geklaagd bij de provincie. Die geeft aan dat ze metingen doen. Een optie kan zijn om dit te vermelden in de Dorpskrant. Laat mensen zelf bellen met klachten naar een speciaal daarvoor ingericht telefoonnummer. Dorpsbelangen heeft al vaker klachten gehoord in de wandelgangen maar weet niet of mensen dit ook concreet melden bij het meldpunt, gemeente of provincie. Dorpsbelangen zal hier aandacht voor houden.
 • Vraag over collectief bouwen. Doet Wijster hier ook aan mee? Tijdens het bezoek van burgemeester en wethouders is dit punt besproken dat Wijster graag hierover in gesprek wil gaan. Hierover zou nog een afspraak worden gemaakt met Woonservice, gemeente en Dorpsbelangen. Was over gesproken maar concrete afspraken zijn er nog niet gemaakt. Bestuur is net bij een bijeenkomst hierover geweest met de gemeente. Heeft de aandacht van Dorpsbelangen.

 

 1. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn en haar inbreng en komst.