2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
Jaarverslag 2012

Notulen jaarvergadering Dorpsbelangen Wijster

Woensdag 22 mei 2013

Aanwezig zijn 7 leden en het bestuur.

 1. Opening
  De voorzitter, Joukje Middelbos, heet iedereen van harte welkom.

 

 1. Mededelingen
  Het agendapunt contributieverhoging wordt toegevoegd. Hiervoor wordt toestemming in de vergadering gevraagd. Hiermee wordt akkoord gegaan.
 2. Vaststellen agenda

De agenda wordt met toevoeging van agendapunt 9 vastgesteld.

 

 1. Notulen 16 mei 2012

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld en goedgekeurd.

 

 1. Jaarverslag secretaris 2012

Aanvulling op het verslag: er wordt een uitleg gegeven over de stand van zaken over de Klokkenluider. Er wordt in het kort verteld wat er op dit moment speelt en dat de ASKA de doorstart heeft gemaakt. De ASKA genereert opvang tot de zomervakantie, hierna zal opnieuw bekeken worden wat de mogelijkheden zijn voor met name de doelgroep van 0 – 4 jaar. In school zal de opvang dan verder plaats vinden.
Starterswoningen: ook hier wordt de stand van zaken even genoemd qua ontwikkelingen.

 

 1. Jaarverslag penningmeester 2012

Het financiële overzicht wordt bekeken en hierbij wordt de nodige uitleg gegeven door de penningmeester. Er zijn nu 252 leden.
Zie verslag Janneke: per mail nog opvragen!!

Er zijn geen vragen en/of opmerkingen over het jaarverslag van de penningmeester.

 

 1. Kascontrole

De kascommissie heeft een advies afgegeven over de afhandeling van de financiën van het kinderdagverblijf. Hoe gaat de afhandeling met subsidie welke in het verleden is verstrekt. Dit neemt het bestuur mee.

De kascommissie is niet aanwezig maar heeft schriftelijk al haar goedkeuring verleend. De vergadering en de kascommissie verleent de penningmeester decharge.

 1. Benoeming kascommissie
  Diana Ipema heeft 2 jaar in de kascommissie gezeten. We danken haar hartelijk voor deze taak. Henk Weggemans mag nog een jaar in de kascommissie zitting nemen. Rob van der Voet, Nieuwe Es 18 Wijster stelt zich beschikbaar als nieuwe kandidaat voor de kascommissie.

 

 1. Contributieverhoging
  Het bestuur stelt een verhoging van de contributie voor. Het bedrag was 4 euro per jaar, voorstel is om het te verhogen naar 5 euro per jaar.
  Dit voorstel wordt aangenomen.

 

 1. Bestuursverkiezing
  John van der Weiden neemt afscheid als bestuurslid. Joukje Middelbos is herkiesbaar en wordt herkozen als bestuurslid met instemming van de vergadering. John van der Weiden blijft de website beheren van Dorpsbelangen en actief in de redactie van de Dorpskrant.

 

 1. Buurtverenigingen Wijster
  -
  Er komt nog een lichtpunt bij het beeld van Eva Lukkenaer in de Esstraat. Dit wordt geschonken door de gemeente. Dit punt wordt aangegeven door Dorpsbelangen.
  - Buurtvereniging van De Nieuwe Es / Marsweg zijn aanwezig en vragen aandacht voor het aangezicht van de Nieuwe Es en de Marsweg. Er zijn veel kapotte bermen in deze buurt. Scheuren in de muur, de vraag is of dit door het zware verkeer komt. Vooral het landbouwverkeer is de laatste jaren erg verzwaard. Voorzitter geeft aan dat er verkeer remmende maatregelen aankomen voor het dorp. Dit punt zal worden aangedragen bij de Dorpscontactpersoon. Dorpsbelangen zal de buurtvereniging in contact brengen met elkaar. Alie brengt dit punt in bij de gemeente en zal daarna contact zoeken met de buurtvereniging om afspraken te maken.
  - John van der Weiden vraagt na hoe het staat met de flyer die is bezorgd in de Goorns. Dit gaat over het opknappen van de speeltuin in de Goorns. Het is een ouderinitiatief. 22 mei is er een overleg met de speeltuinvereniging in Wijster. Het blijkt dat de gemeente nog niet samenwerkt met de speeltuinvereniging. Elma Busz is contactpersoon voor de speeltuinverenigingen. Vraag is of Dorpsbelangen hierin actief wil zijn, wellicht zal dit een project kunnen zijn. Antje Wolters vraagt dit na bij de particulier initiatiefnemers en zal dit afstemmen met Alie Oortwijn.
  - In en uitgang Nieuwe Es / de Goorns: Antje Wolters geeft aan dat de bossen en struiken erg hoog zijn. Het is niet veilig voor kinderen. Dorpsbelangen gaat dit bespreken met de bewoners waar de heg in de tuin staat.
  - Er staat een snelheidsbeperker in de Nieuwe Es. Dit blijkt ook een ouderinitiatief te zijn uit de buurt.
  - Er komt wellicht een nieuw project Dorpen in het Groen dit in samenwerking met de BOKD. Dit staat op de agenda voor 2014. De voorbereiding vindt plaats in 2013.
 2. Rondvraag
  - Henk Timmerman vraagt wat de stand van zaken is rondom Noblesse. De geurkastjes zijn weg. Het weer heeft ervoor gezorgd dat er nog geen stankoverlast weer is geweest. Er komen geen klachten binnen op dit moment. Het is rustig, afwachten wat het vervolg hierin is.
  - Bart de Vries heeft nog navraag gedaan naar de meeuw van de bank in Wijster. Voorstel is om deze dan zelf maar op te lijmen. Maar waar is de meeuw? Is deze bij de kunstenaar of is deze nog in het dorp? Joukje vraagt dit na.
  - Ouderen onder Dak: Bewegingsruimte gaat goed, 29 meldingen. Er is kennismaking op 7 juni a.s. in Westerbork. Subsidie wordt aangevraagd door de Stichting Sportvoorzieningen voor de inrichting. Er is ongeveer 10.000 euro nodig. Bart de Vries brengt dit in namens de werkgroep. Misschien wordt er nog gevraagd aan Dorpsbelangen om fondsen aan te schrijven in samenwerking met de werkgroep.
  - De Rabobank heeft nog geen contact opgenomen met de ondernemers in het dorp. Alie neemt contact op met de Rabobank om dit af te stemmen.
  - Mochten er initiatieven zijn voor ouderen in het dorp kunnen er ook initiatieven worden aangebracht bij de V.v.V.
  - Johan Bouwmeester is de nieuwe dorpscontactpersoon in Wijster.
  - Er worden weinig verzoeken gedaan voor een knapzak voor nieuwe bewoners. Dit wordt even onder de aandacht gebracht.
 3. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn inbreng en komst.