Notulen jaarvergadering Dorpsbelangen Wijster

Woensdag 22 mei 2014.

Aanwezig zijn 8 leden en het bestuur.

1. Opening

De voorzitter, Geesje Bouwmeester heet iedereen van harte welkom. Joukje is afwezig door ziekte en Geesje neemt de taken tot de zomer over.

2. Mededelingen

Er zijn geen mededelingen. Vraag over de financiële afhandeling van de Klokkenluider, dit komt terug op de vergadering. Vraag of Dorpsbelangen nog betrokken is bij de Kinderopvang in Wijster. Misschien goed om dit nog wel te doen. Tineke Posthoorn vraagt na en koppelt dit terug naar de secretaris.

3. Vaststellen agenda

De agenda wordt vastgesteld.

4. Notulen 22 mei 2013

- Er is een vraag over punt 11; de structuur van de Nieuwe Es/Marsweg staat ter discussie. Is deze vraag al opgelost; Jan Darwinkel is aanwezig in de Weidehoek en hem wordt direct gevraagd wat hierin de stand van zaken is. Jan Darwinkel neemt deze vraag mee en geeft een terugkoppeling aan Dorpsbelangen. Secretaris zal dan terugkoppeling geven aan het bestuur van de Buurtvereniging. Misschien kunnen er verkeersmaatregelen worden getroffen binnen deze straat is de vraag van één van de leden. - Johan vraagt na of de vragen die hij heeft gemaild ook bekend zijn binnen de gemeente. Ook dit pakt Jan op en geeft een terugkoppeling. Het gaat om het voetpad bij Evert Pot en het blad bij de school. - Waar is de meeuw? Oproep in Dorpskrant om de meeuw weer terug te krijgen zodat deze weer op de bank kan worden geplakt. Wellicht weet iemand vanuit oud bestuur nog waar de kunstenaar woont. Er wordt aangegeven dat de meeuw in dorp is of bij de kunstenaar.

5. Jaarverslag secretaris 2013

De secretaris leest het verslag voor. Vraag wordt gesteld hoe de stand van zaken is betreffende Noblesse. De zaken lopen er is op dit moment weinig nieuws. Afwachten wat het onderzoek brengt wat de GGD zal doen.

6. Verslag penningmeester 2013

Het financiële overzicht wordt bekeken en hierbij wordt de nodige uitleg gegeven door de penningmeester. Verslag is bijgevoegd. Er zijn op dit moment 262 leden. Op dit moment zijn er geen vragen en/of opmerkingen over het jaarverslag van de penningmeester. De snoeiclub vraagt waarom er advertentiekosten worden berekend aan de snoeiclub. De gang van zaken ten aanzien van de advertentiekosten wordt uitgelegd. De snoeiclub heeft geen contributie binnen haar club. De vraag zal binnen het bestuur terug komen op de vergadering en wordt teruggekoppeld naar de snoeiclub.

7. Kascontrole

De kascommissie bestond uit Henk Weggemans en Rob van der Voet. De kascommissie heeft alles bekeken en de kascommissie geeft goedkeuring voor de penningmeester. Vraag om een tweede persoon vast te stellen om een volmacht te krijgen. Dit pakt het bestuur op.

8. Benoeming kascommissie

Henk Weggemans heeft 2 jaar in de kascommissie gezeten. We danken hem hartelijk voor deze taak. Rob van der Voet mag nog een jaar in de kascommissie zitting nemen. Herman Schuur stelt zich beschikbaar als nieuw lid voor de kascommissie.

9. Bestuursverkiezing

Janneke Veld stelt zich niet verkiesbaar als lid en treed af. Esther Westerbeek en Oscar Rensing worden voorgedragen als nieuwe bestuursleden. Janneke krijgt een attentie aangeboden vanuit het bestuur. Janneke dankt de leden voor het vertrouwen wat ze de afgelopen jaren heeft ervaren. Oscar en Esther worden met instemming van de vergadering gekozen en welkom geheten in het bestuur.

10. Rondvraag

- Jaap Dolsma; hij geeft aan dat de winkel in Wijster aandacht vraagt. Henk Datema van Support en Co is ook aanwezig en hij geeft zelf de nodige toelichting. Het laatste jaar is er een exploitatie tekort in de winkel. Maatschappelijk ondernemen staat hoog in het vaandel en de gemeente koopt op dit moment geen re-integratie in binnen de supermarkt. De gemeente laat het afweten en Henk vraagt zich af of Dorpsbelangen hier ook een rol in speelt. Alles wordt op de lange baan geschoven door de gemeente. Er is geen geld voor re-integratie trajecten op dit moment. Het voorbeeld wordt gegeven hoe de winkel in Geesbrug loopt in samenwerking met Dorpsbelangen. De re-integratie kandidaten worden breder in het dorp ingezet. Voor schoolklussen, onderhoud op voetbalvelden, andere klussen in het dorp. In de vergadering worden ideeën geopperd die wellicht bruikbaar kunnen zijn voor Support en Co. De gemeente heeft de leefbaarheid van het platteland hoog in het vaandel wordt er in de vergadering aangegeven.

Henk vraagt ondersteuning vanuit Dorpsbelangen om hier bij de gemeente ook aandacht. De zorg graag uitspreken richting gemeente. Hier zal Dorpsbelangen actie op ondernemen. Positief om te benoemen is dat er misschien op de camping de Otterberg een kleine campingwinkel wordt ingericht.

- Jaap Dolsma vraagt wat de stand van zaken is betreffende zienswijze inrichtingsplan Spier-Moraine/Watergebiedsplan.15 jaar geleden is de Noorder Es in kaart gebracht. Hierover worden de leden bijgepraat. Er is gelegenheid om gehoord te worden en hierop is gereageerd. Jaap Dolsma en Johan Bouwmeester willen hier naar toe. De vraag wordt gesteld of het ook draagvlak heeft in het dorp. Er zijn 30 boeren die gereageerd hebben. Deze zijn grondeigenaar in het gebied.

- Jan Bouwmeester vraagt wat de stand van zaken is voor ‘Wijster in ’t Groen’. Alie Oortwijn geeft uitleg hierover. Er wordt een kerngroep gevormd door een aantal belangstellenden in het dorp. Spontaan zijn er op de vergadering nog 2 aanmeldingen voor de kerngroep. - Henk Weggemans; de klok bij de Weidehoek is steeds stuk. Rabobank wil deze niet onderhouden. Of de klok wordt weggehaald of de Rabobank schenkt deze aan het dorp. De bank stelt 2000 euro beschikbaar voor onderhoud van de klok.

- Rob van de Voet; vraagt hoe de afhandeling gaat rondom de Klokkenluider. Er is al 7500 euro uitgegeven middels extra ledenvergadering. Verdere afhandeling is nog volop in gang met de vorige ondernemer.

- Bart de Vries; geeft aan dat er ideeën leven over invulling van de gelden in het dorp. Dit ook na aanleiding van staande financiën betreffende Klokkenluider. De Stichting geeft aan dat er een fonds in het leven kan worden geroepen en wil daar graag een keer samen met Dorpsbelangen over in gesprek. - Herman Schuur vraagt of de vergadering ook bekend is met de wijziging van de jachtwet. Het bestuur weet dit niet. Een van de leden weet hierop het antwoord en geeft dat bij wet is gewijzigd. De jachtvereniging gaat in beroep.

- Tineke; de knapzak, is deze nog steeds actueel. Deze kan nog steeds worden aangevraagd bij Dorpsbelangen. (Alie Oortwijn) Henk Datema van Support en Co bied aan om een waardebon vanuit de winkel ook in de knapzak kan. Afspraak is dat mocht er een knapzak worden uitgegeven er een waardebon kan worden opgehaald in de winkel.

11. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn inbreng en komst.