Logo Dorpsbelangen

Notulen jaarvergadering Dorpsbelangen Wijster

Woensdag 20 mei 2015

 1. Opening

  De voorzitter, Joukje Middelbos heet iedereen van harte welkom. Geesje Bouwmeester is afwezig i.v.m. vakantie. Er zijn 3 leden aanwezig; Rob van de Voet, Herman Schuur en Henk Weggemans

 2. Mededelingen

  Er zijn geen mededelingen.

 3. Vaststellen agenda

  Er zijn geen op- of aanmerkingen.

 4. Notulen 22 mei 2014

  - Vraag over het laatste gedeelte van de Nieuwe Es. Het probleem van de verkeersintensiteit blijft door het landbouwverkeer en is niet opgelost. Vraag of dit ook teruggekoppeld was aan de buurtvereniging door Dorpsbelangen. Het is door de dorpscontactambtenaar teruggekoppeld aan Dorpsbelangen. Dorpsbelangen heeft een terugkoppeling (zie onderstaande) gegeven aan Henk Timmerman en Diana Ipema.

  De situatie Nieuwe Es/Marsweg is bekend. Jaarlijks worden alle wegen in de gemeente geïnspecteerd. Aan de hand van de resultaten daarvan wordt het onderhoudsprogramma opgesteld. Dit jaar komt de weg er nog niet op voor. Voor volgend jaar is de kans groter. (ik heb er speciale aandacht voor gevraagd bij de komende inspectie) Ik ga nog wel even aandacht vragen voor de bermen. 30-km borden worden dit jaar geplaatst (uitvoering GVVP)

  De vraag ligt nog of er grasklinkers nog in de berm werden gelegd. Hiervan is Dorpsbelangen niet op de hoogte. Het gebied wordt binnenkort een 60 km zone. Dit zal worden aangepast.

  - vraag over pagina 3; de Stichting; wie wordt daar mee bedoeld? Dat is de Stichting Sportvoorziening Wijster. De notulen worden vastgesteld voor 2014.

 5. Verslag secretaris

  De secretaris leest het verslag voor en neemt alle zaken door die het afgelopen jaar zijn gepasseerd. Hierover zijn geen vragen. Alleen de aanvulling op Wijster in ’t Groen wordt nog even gesproken over de aanpassingen die al zijn geweest in het dorp.

 6. Verslag penningmeester

  De penningmeester doet verslag en geeft uitleg van de financiën. Her en der worden toelichting gegeven en gevraagd. Met name over de hoogte van het eigen vermogen. Dit is gegroeid in vergelijking met vorig jaar. Verder zijn er veel subsidies ondergebracht bij Dorpsbelangen omdat er vanuit Dorpsbelangen veel aanvragen worden gedaan. Dit kan soms verwarrend werken.

 7. Kascontrole

  Herman en Rob hebben kascontrole gedaan. Er wordt ook hier de opmerking gemaakt dat het ingewikkeld is om dit te lezen. Rob wordt bedankt voor zijn bijdrage aan de kascontrole.

 8. Benoeming kascommissie

  Rob van de Voet heeft 2 jaar in de kascommissie gezeten. Wij danken hem hartelijk voor zijn taak. Johan Bouwmeester treedt toe tot de kascommissie. Hij doet dit samen met Herman Schuur.

 9. Bestuursverkiezing

  Johan Bouwmeester is niet verkiesbaar als lid en treed af. Hij neemt afscheid na 10 jaar bestuurslid te zijn geweest. Hij wordt bedankt met een presentje voor zijn inzet. Arjan Mulder wordt voorgedragen als bestuurslid en wordt met instemming van de vergadering gekozen en welkom geheten in het bestuur. Arjan is niet aanwezig op de vergadering.

 10. Mooi op eigen kracht (MOEK)

  Er heeft een oproep gestaan in de dorpskrant. Hierop is geen reactie geweest. De vraag is of er nog vanuit de buurtverenigingen ideeën leven. Het idee wordt geopperd van een mozaïekbank. Dit wordt positief ontvangen. Bij het dorpshuis zou hiervoor een mooie plaats zijn. De stichting van het dorpshuis zal hierover nadenken en eventueel overleggen met de gebruikers. Wordt misschien vervolgd.

 11. Glasvezel in Midden Drenthe

  Bijeenkomst glasvezelavond; Dorpsbelangen Wijster was hierbij aanwezig. De bijeenkomst is op 30 april geweest, de voorlichtingstruck heeft al op het schoolplein gestaan en was na voorlichtingsavond open. Hoe wordt de vervolgactie uitgezet? Wellicht goed om op de voorpagina in de Dorpskrant een artikel hier op te zetten. Sterk Midden Drenthe gaat nog samen met Dorpsbelangen kijken naar vervolgacties. Wat zijn de percentages die aangemeld zijn? Er zou een thermometer komen voor alle dorpen om te zien wat de aanmeldingen zijn. Opmerking; Kan hier ook tijdens het Wijsters feest aandacht voor zijn?

 12. Nieuws van de Buurtvereniging

  Er is geen nieuws vanuit de buurtverenigingen. Iedereen is druk met de voorbereidingen voor het Wijsters Feest.

 13. Rondvraag

  Hoe zit het met het monument aan de Beilerweg? Het kunstwerk is gestolen. De gemeente heeft aangifte gedaan van diefstal. Er is bij de gemeente bekend wie de kunstenaar is. Bij de gemeente zal het opgepakt worden om mogelijk herstel te doen plaatsvinden. Er zijn verder geen vragen.

 14. Sluiting

  De voorzitter sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn inbreng en komst.