Dorpsbelangen Wijster

Notulen Dorpsbelangen Wijster
Jaarvergadering 17 mei 2016
 1. Opening
 2. De voorzitter Geesje Bouwmeester heet iedereen van harte welkom. Er zijn 6 leden aanwezig. Tineke Posthoorn, Henk Hulzebosch, Annet Bos, Herman Schuur, Bart de Vries, Berend Popping, Erik Doezeman. En het bestuur Arjan Mulder, Oscar Rensing, Janneke Hegen, Joukje Middelbos, Geesje Bouwmeester, Esther Westerbeek en Alie Oortwijn.

 3. Mededelingen
 4. Er zijn geen mededelingen.

 5. Vaststellen agenda
 6. De agenda wordt vastgesteld en er zijn geen aanvullingen.

 7. Notulen 18 mei 2015
 8. Zijn er nog op- of aanmerkingen op de notulen van 2015?
  - De vraag wordt gesteld of er op het gebied Nieuwe Es/Marsweg nog onder de aandacht is.. Er zijn veel sporen en uitwijken is gevaarlijk. Met name geldt dit voor in de winterperiode, zou grasklinkers een optie kunnen zijn? Alie gaat het opnieuw navragen bij Dorpscontactpersoon.
  - Aanvulling op de notulen; de meeuwen op de invalswegen van Wijster zullen opnieuw worden geplaatst.

 9. Verslag secretaris 2015
 10. De secretaris leest het verslag voor en neemt alle zaken door die het afgelopen jaar zijn gepasseerd. Hierover zijn geen vragen.

 11. Verslag 2015 penningmeester
 12. De penningmeester doet verslag en geeft uitleg over de financiën. De penningmeester heeft een verslag in cijfers en in woorden. Verslag is toegevoegd.

 13. Kascontrole
 14. Herman Schuur en Johan Bouwmeester hebben de kascontrole gedaan. Complimenten voor de penningmeester. Het zag er keurig uit. Herman en Johan worden bedankt voor zijn bijdrage aan de kascontrole. Decharge wordt verleend aan de penningmeester.

 15. Benoeming kascommissie
 16. Johan Bouwmeester en Geesje Bouwmeester zullen volgend jaar in de kascommissie plaatsnemen. Herman wordt bedankt voor zijn bijdrage de afgelopen twee jaar in de kascommissie.

 17. Bestuursverkiezing
 18. Geesje Bouwmeester en Joukje Middelbos treden af als lid en zijn niet verkiesbaar. Ze worden bedankt door de andere bestuursleden met een presentje en al hun inzet voor het bestuur. Geesje blijft nog wel de distributie doen van en voor de dorpskrant, hier zijn we als bestuur erg blij mee. Joukje treed af in verband met gezondheidsproblemen. Janneke Hegen wordt voorgedragen als nieuw bestuurslid. De leden stemmen hiermee in en Janneke treed officieel toe aan het bestuur.

 19. Wijster Op Eigen Kracht
 20. Er zijn financiële middelen beschikbaar voor organisaties en verenigingen in Wijster. Uitleg volgt in de vergadering. Het plan wordt ter uitleg gegeven. Het voorstel wordt besproken om het bedrag wat beschikbaar wordt gesteld te maximaliseren. De leden stellen een bedrag van 1500 euro voor. Hierover doet het bestuur volgend jaar een terugkoppeling in de vergadering. Bestuur gaat samen met de jury een keuze maken welk bedrag het uiteindelijk gaat worden.

 21. Nieuws uit Wijster?
 22. Is er nog nieuws uit het dorp? - De Phoenixstraat heeft afgelopen zaterdag een tuin dag georganiseerd in de Phoenixstraat. Alle bewoners hebben samen in de tuinen gewerkt en ook de openbare tuinen zijn opgeknapt.
  - Werkgroep Duurzaam Wijster; was slapende. De werkgroep gaat in gesprek met het project Onbeparkt Holdbaar. Er is gevraagd om een tegenprestatie, hier zijn mensen aanwezig van het dorpshuis, Stichting, Bepark je Watt en Dorpsbelangen. Deze zitten binnenkort bij elkaar. Er moet een duurzaamheidsdag worden georganiseerd. Dit omdat het Dorpshuis middelen heeft gekregen vanuit het project Onbeparkt Holdbaar. Er komt wellicht nog een Onbeparkt Holdbaar 2. Hierover geeft Erik Doezeman enige uitleg. Geldt met name voor dorpshuizen in de gemeente Midden Drenthe. Verder is er geen nieuws te melden.

 23. Rondvraag
 24. - Erik Doezeman vraagt hoe het zit met de AED bij de knapzak. De knapzak is gesloten, hoe zit het met de AED en de vrijwilligers. Het blijkt dat in november een herhalingscursus geweest. Er is een mailing geweest hierover. Het onderhoud van de AED wordt gedaan door een bijdrage van gemeente en Dorpenoverleg. Er is ook een AED bij de Sporthal. Er is een groepje in Wijster die betrokken is bij de AED in Wijster. Die zijn wel bij elkaar betrokken. Wellicht is dit niet breed bekend in het dorp. Goed om te benoemen.
  - Annet Bos vraagt hoe vast staat de plek van de Social Sofa? Hierover moeten we (alle initiatiefnemers) met elkaar in gesprek. Dorpshuis en Dorpsbelangen gaan hierover met elkaar in gesprek.
  - Tineke Posthoorn vraagt of de Peuterspeelzaal uit het dorpshuis gaat. Op school zijn de voorbereidingen in volle gang om daar de Peuterspeelzaal in te richten. Annet Bos geeft aan dat dit klopt en dat dit wel een financiële aderlating is. Wellicht is er belangstelling om er een nieuwe invulling voor te geven.
  - Bart vraagt hoe het staat met de Superrr; evaluatie is geweest. Wie is betrokken en hoe gaat het vervolg? Evaluatie was niet positief en TTA heeft zich teruggetrokken. Hoe het vervolg gaat zijn is onduidelijk. Goed om onder de aandacht te houden.

 25. Sluiting
 26. Geesje sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn of haar bijdrage.