Terhorsterzand

Het Terhorsterzand bestaat uit een aantal gedeelten.
Allereerst een verdeling tussen een particulier gebied en het grotere gebied van Staatsbosbeheer.
Dat laatste is weer op te delen in een stuifzand gebied (nabij recreatieplas) en een heide gebied.
Terhorster Zand is een betrekkelijk klein reservaat, waar adders zich goed thuis voelen. Het unieke van dit gebied is de enorme afwisseling. Hoogtes, laagtes, bos, heide, vennen, hoogveen. U vindt er zelfs stuifzand bekroond met prachtige jeneverbesstruwelen. Deze ontstonden toen de schaapskudden langzamerhand werden opgeheven. De aanvankelijk in het open zand tot kieming gekomen jeneverbessen konden niet langer door de schapen opgevreten worden. Het Terhorsterzand doet door de vele verschillende soorten, vormen en afmetingen van de jeneverbesstruiken aan een natuurlijk pinetum denken. In alle drie de gebieden komt de Jeneverbes voor.

Vitaliteit

De vitaliteit van de Jeneverbes in het Terhorsterzand is erg variabel. Er zijn goede vitale struiken zichtbaar, die volop groen zijn en een stevige structuur hebben, maar ook uitzakkende exemplaren met veel bruinverkleuringen. In het particuliere bos zijn deze verschillen erg goed waarneembaar omdat de struiken om bepaalde plaatsen veel te lijden hebben van omringend bos. Op de plekken waar meer openheid in de vegetatiestructuur is, is de vitaliteit van de Jenevebes ook beter. Ondanks wisselende vitaliteit en omstandigheden, zijn in alle drie de gebieden jonge Jeneverbessen aangetroffen. Het Jeneverbesgilde vermoed dat wanneer er nauwgezet wordt gekeken er meer jonkies in de struwelen gevonden zullen worden.

Vogel

Wanneer het laatste gebied is aangekomen (heide gebied met Jeneverbes struwelen) en dat goed in ogenschouw heeft genomen, worden we plots alert. We horen een geluidje dat kenmerkend is voor de pestvogel (Bombycilla Garrulus). En dan blijken er op een afstand van circa 10 meter twee pestvogels hoog in de top van de Jeneverbes te zitten. Gepast onder de indruk blijven we de vogels bewonderen. Het silhouet van de vogels met het kuifje is goed zichtbaar. Even plots als de vogels zich hebben laten zien, verdwijnen ze weer. Het Terhorsterzand is middels een ecoduct verbonden met het Dwingelderveld!