Natuurgebieden in omgeving Wijster

Mantingerveld

Plan Goudplevier

Mantingerveld

Het Mantingerveld ligt ca. 5 km ten Oosten van Wijster. Veel grondwerk is verzet, hoogten en laagten zijn hersteld, bos is aangelegd en rasters zijn geplaatst. Het hoofdoel één groot Mantingerveld komt weer een stap dichterbij. In totaal is ruim 100.000 m3 grond afgegraven over een oppervlakte van 120 ha. Herstelde hoogten en laagten geven het gebied meer reliëf. Sloten zijn ondieper gemaakt of zelfs geheel verdwenen. Hierdoor wordt het gebied natter, waardoor vennen en de daarbij behorende planten zich kunnen herstellen. In opdracht van Natuurmonumenten hebben studenten van het Van Hall Instituut te Leeuwarden in het westelijke deel van het Mantingerveld adders geteld en gevangen voor onderzoek. In totaal werden 75 adders gevonden die meedoen aan het populatieonderzoek.Onder de Hoogeveense weg liggen buizen, bestemd voor de passage van kleine dieren, faunapassages genaamd. Deze passages zijn het afgelopen seizoen onderzocht op gebruik door dieren. Naast katten, muizen en ratten, worden de buizen ook gebruikt door das, kleine marterachtigen, kikkers en padden.

Met de ontginning, tussen 1930 en 1960, heeft de heide plaats gemaakt voor de landbouw. Natuurmonumenten is klaar met de werkzaamheden waarbij drie heiderestanten; Hullenzand, Lentscheveen en Martensplek weer met elkaar zijn verbonden.

Klik op de foto voor meer informatie over het Mantingerveld.

Verdwenen plassen en veentjes zijn hersteld en sloten gedempt. Door het afgraven van de voedselrijke bovenlaag heeft de heide weer de juiste bodem om te kunnen groeien. De afgegraven grond wordt verwerkt in hoogtes waardoor er een lichte glooiing in het landschap ontstaat. Een deel van deze hoogtes, voornamelijk aan de rand van het gebied worden beplant met bomen als; lijsterbes, grove den, zomer- en wintereik. In totaal heeft Natuurmonumenten negentien hectare bos aangeplant in dit gebied.

Kansen zien voor natuur

Alleen in de overgebleven heiderestanten waren nog dieren als heikikker en levendbarende hagedis te vinden. Natuurmonumenten heeft een groot deel van de landbouwgronden aangekocht om de aanwezige natuurwaarden uit te breiden en te herstellen. Bijzondere dierensoorten kunnen zich in een groter, aaneengesloten gebied beter voortplanten en hebben meer voedsel en beschutting om te overleven. Op de drogere heidegronden zijn karakteristieke planten als kruipbrem en tormentil bewaard gebleven, in de natte delen groeien nog soorten als klokjesgentiaan en moeraswolfsklauw. Door het verbinden van de los liggende heideterreinen kunnen deze zeldzame planten zich weer verspreiden.

Koolveen

Natuurmonumenten werkte tot 2014 aan de inrichting van het deelgebied Koolveen bij Nieuw Balinge. Door het verwijderen van teelaarde, het graven van slenken en laagtes, het verwijderen van windsingels bij eikenbomen en het plaatsen van veerasters werd hier weer een nieuw stuk toekomstige natuur in de startblokken gezet.

De vrijkomende grond wordt gebruikt voor het verbeteren van landbouwgrond van boeren in de regio. Op het afgeschraapte kale zand zullen planten als dop- en struikheide, moeraswolfsklauw en klokjesgentiaan terug kunnen keren.

Koolveen is onderdeel van het plan Goudplevier.Dit plan beoogt sinds 1990 het verbinden van vier geisoleerd liggende terreinen tot één groot aangesloten gebied van 1200 hectare zonder barriéres daartussen. De vier heide- en bosgebieden zijn Lentscheveen, Hullenzand, Martensplek en het Mantingerzand. Met de inrichting van het Koolveen wordt het Mantingerzand via het eerder ingerichte Groote Veld met het Hullenzand verbonden.

Fauna

Het grootschalige, voedselarme open landschap dat ontstaat, biedt weer kansen voor vogelsoorten als paapje, boomleeuwerik, de geelgors en blauwe kiekendief. Ook voor amfibieën en reptielen is dit open landschap aantrekkelijk. De levendbarende hagedis, de adder en de rugstreeppad houden van grotere heid- en veenrestanten. De rugstreeppad is een echte pionier die van zandigere inrichtingen met ondiepe plassen en slenken houdt.

Dwingelderveld

Het Dwingelderveld ligt ca. 5 km ten westen van Wijster. Klik op de foto voor meer informatie.

Boerveensche plassen

De Boerenveensche plassen liggen ca. 5 km ten zuiden van Wijster. Het reservaat Boerveensche Plassen bestaat uit een vrijwel vlak, heischraal heideterrein met veel venige laagten, vennetjes en veenputten. De Boerveensche Plassen liggen ten zuiden van Wijster, ten westen van de spoorlijn. Wie tijdens een natte periode vanuit de trein dit gebied bekijkt, zal zien dat het zijn naam eer aan doet: plassen, plassen en nog eens plassen. Het terrein behoort tot één van de laatste middelgrote vochtige en venige heidevelden in Drenthe. In het zuidwesten sluit het aan op het Spaarbankbos.

Klik op de foto voor meer informatie over de Boerenveensche plassen.

Spaarbankbos

Het spaarbankbos ligt ca. 10 km ten zuiden van Wijster. De Spaarbank kocht het terrein in 1890 als belegging en plantte er het bos voor de houtteelt om de opbrengst als mijnhout naar Limburg te verkopen. Een palenkwekerij was het, meer niet. Maar de mijnen gingen sluiten, de Spaarbank werd opgekocht door een grote meedenkbank en het bos kwam te koop. Hoogeveen kocht het. In die tijd stonden er vrijwel uitsluitend dennen en eiken. Door twee zware stormen werd veel schade aangericht en de gemeente besloot om er meer loofbomen in te brengen en over te stappen op een natuurlijk bosbeheer.

Klik op de foto voor meer informatie over het Spaarbankbos.

Terhorsterzand

Het Terhorsterzand (181 ha) ligt ca. 2 km ten noorden van Wijster. Dit is een stuifzandgebied dat gedeeltelijk is “vastgelegd”, doordat er in 1900 dennen zijn aangeplant. Het grootste deel van het heuvelachtige terrein(100 ha) bestaat nog uit heide, afgewisseld met vennen in de lagere delen en vele fraaie jeneverbesstruiken op de hogere delen. In het gevarieerde gebied komen diverse planten voor, waaronder de Orchis, Beenbreek, en Moeraswolfsklauw.

Van de dieren zijn o.a. Adder, Heikikker, Wielewaal en Dodaars te noemen. De heide wordt begraasd door schapen en jonge runderen. Vroeger behoorde dit bij het dwingelderveld en binnen enkele maanden zal dit weer het geval zijn als het ccoduct beide gebieden met elkaar verbind.

Klik op de foto voor meer informatie over Terhorsterzand