Nuilerveld

Ten zuiden van Wijster ligt het Nuilerveld. Het is een gevarieerd heide-stuifzandgebied, deels omgeven door bos. De merkwaardig gevormde vlakke en hooggelegen plateaus met de bijbehorende steilranden op de overgang naar de lagere delen, maken het gebied in landschappelijk opzicht zeer de moeite waard.

Geschiedenis

Het huidige Nuilerveld is een restant van een oorspronkelijk veel groter Nuylerveld. Omstreeks 1900 vormde dit terrein nog één geheel met de Kraloër- en Dwingeloosche heide en de Boerveensche plassen. Het nabijgelegen Zwarte Water was in die tijd aanmerkelijk groter. In de eerste helft van deze eeuw werden grote delen van de uitgestrekte ‘woeste gronden’ omgezet in landbouwgrond. Het huidige Nuilerveld werd voor ontginning behoed, wat onder meer te danken was aan het markante reliëf en de uitermate schrale ondergrond. Wel werd het centraal gelegen en meest vlakke deel van het terrein in landbouwgrond omgezet. Nadat de Stichting dit deel verwierf werd het weer aan het natuurgebied toegevoegd.

Plantenwereld

Op de voormalige akker binnen het reservaat is een interessante plantengroei tot ontwikkeling gekomen. De zeldzame Grondster komt daar massaal, op enkele plekken zelfs zodevormend, voor.

In de natte laagten is het eveneens zeldzame Oeverkruid in het gezelschap van Waterpostelein te vinden. Dat deze soorten juist in dit deel van het terrein voorkomen, is te danken aan de keileem, die hier erg dicht onder de oppervlakte ligt. In de rest van het terrein is de heide zeer gevarieerd van samenstelling. Op de hoge, droge zandkoppen bloeit het Zandblauwtje en de Stekelbrem tussen de Struikhei. Typerend voor dit terrein zijn de grote oppervlakten Kraaihei. In de zuidwesthoek is een aantal oude Jeneverbessen aanwezig.

Dierenleven

Ondanks de betrekkelijk geringe afmetingen van het terrein zien typische heidevogels kans om er hun jongen groot te brengen.Hier is de welluidende zang van de Boomleeuwerik te horen. Maar ook de Roodborsttapuit is broedvogel in het terrein. Van de vele vlindersoorten die zijn waargenomen, zijn het Groentje, het Heideblauwtje en de Heivlinder aan te merken als karakteristieke soorten voor de heide. In de bospoelen plant de Kleine watersalamander zich voort. De waterhoudende laagten in het voormalige cultuurland zijn in trek bij zowel Groene als Bruine kikkers. Ook verschillende eendensoorten komen hier graag een kijkje nemen.

Beheer

Om de zeldzame oeverkruidbegroeiing in stand te houden moet de groeiplaats af en toe onder water staan. Om dit te bereiken zijn enkele waterafvoerende greppels en sloten gedempt. Het gehele terrein wordt door middel van begrazing met enkele Schoonebeker schapen en wat Hooglander ossen verschraald. Wanneer nodig wordt dit aangevuld met plaatselijk maaien en afvoeren. Het bos bij de ingang van het terrein wordt door middel van herhaalde onregelmatige dunningen geleidelijk omgevormd tot een meer gevarieerd loofbos.

Toegankelijkheid

Door het gebied is een wandelroute (ca 2 km) uitgezet. Het meenemen van honden is niet toegestaan!