Informatie omwonenden ETP terrein

Sinds januari 2020 monitort de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUDD) in opdracht van de gemeente Midden-Drenthe en de provincie Drenthe de geur rondom het ETP terrein. Aanleiding hiervoor waren de klachten over geurhinder van omwonenden. Ook is er per 1 januari 2021 één loket voor het indienen van klachten in het leven geroepen.

Brief van juni jl.

Afgelopen juni hebben de gemeente en de provincie de omwonenden per brief geïnformeerd over de eerste resultaten en aanbevelingen van de geurmonitoring. In deze brief stond ook dat we in het najaar een inwonersbijeenkomst zouden organiseren. Uiteraard onder voorbehoud van de coronamaatregelen.

Gesprek met Dorpsbelangen en Plaatselijk Belang

Op 20 oktober 2021 is de gemeente in gesprek gegaan met Dorpsbelangen Wijster en Plaatselijk Belang Drijber. We zijn gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat er op dit moment geen aanleiding is voor het organiseren van een bewonersbijeenkomst omdat er geen grote ontwikkelingen of veranderingen te benoemen zijn. We hebben besloten om de omwonenden per brief te informeren over de stand van zaken. Deze brief is op 5 november verstuurd.

Aantal klachten

Er zijn sinds 1 januari 2021 in totaal 37 klachten binnengekomen over het ETP-terrein waarvan 17 via het ETP-meldpunt. De overige klachten zijn ontvangen via het algemene formulier op de website voor meldingen openbare ruimte, de mobiele app van de gemeente of per telefoon. De RUDD zorgt voor de verdere afhandeling van de klacht. Als blijkt dat een melding aan een bepaald bedrijf is toe te schrijven, neemt de RUDD contact op met het bedrijf om te kijken wat de aanleiding is voor de geurhinder. Daarnaast krijgt de melder ook altijd een terugkoppeling.

Analyse klachten

Op dit moment is de RUDD bezig met het opstellen van een analyse van de binnengekomen klachten, hierbij wordt de geurmonitoring gebruikt. In de analyse kijkt de RUDD naar de volgende zaken:de beschikbare informatie van de elektronische geursensorende objectieve geurwaarnemingen in combinatie met de actuele weersomstandigheden. Onder objectieve geurwaarnemingen vallen ook de veldwaarnemingen waar omwonenden aan hebben bijgedragen.de bedrijfsinformatie op het moment van de klacht.

Dit kan leiden naar de mogelijke bron van overlast. Zo kan er eventueel een verklaring worden gegeven van de ervaren overlast. Wanneer de analyse klaar is zullen wij deze publiceren op www.middendrenthe.nl/etp.

Als er ontwikkelingen zijn, dan informeren wij de omwonenden. Mocht u een gesprek willen met de gemeente over de stand van zaken rondom het ETP-terrein dan kunt u dit per mail aangeven via .

Hieronder de plaatsing van de e-neuzen bij het ETP terrein.