Start proces ontwikkelmogelijkheden Energie Transitie Park en VAM-berg

In de maanden augustus en september 2023 starten Provincie Drenthe, gemeente Midden Drenthe en Attero een proces om te komen tot een voorkeursscenario met verschillende ontwikkelmogelijkheden voor het Energie Transitie Park (ETP) en de VAM-berg in Wijster. Dit proces wordt opgestart omdat de drie betrokken partijen in het gebied ambities hebben op de thema’s duurzaamheid en energie, sport, recreatie en toerisme. Daarnaast spelen ook thema’s zoals geur, geluid, stikstof en de vestiging van nieuwe bedrijven een rol. Om te komen tot een aantal scenario’s worden de komende maanden gesprekken gevoerd met diverse partijen in het gebied.

Naast deze gesprekken willen provincie, gemeente en Attero ook van de inwoners uit de (directe) omgeving horen wat voor mogelijke ontwikkelingen, ideeën, kansen, maar eventueel ook belemmeringen zij zien voor het ETP-terrein en VAM-berg. Om deze input op te halen wordt in het najaar van 2023 een bijeenkomst gehouden voor inwoners uit het gebied.

Op basis van alle input van onder andere bedrijven, dorpsbelangen, inwoners en vakexperts worden scenario’s uitgewerkt en komt er een advies voor een voorkeursscenario. Dit voorkeursscenario wordt voorgelegd aan gemeenteraad van de gemeente Midden Drenthe en het college van Gedeputeerde Staten. Provincie, gemeente en Attero hebben Ingenieursbureau Sweco de opdracht gegeven om de scenario’s uit te werken.